Lịch công tác tuần 42 (Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021) 

Lịch công tác tuần 42 (Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 28 (Từ ngày 05/7/2021 đến ngày 09/7/2021) 

Lịch công tác tuần 28 (Từ ngày 05/7/2021 đến ngày 09/7/2021) 

Xem thêm

Lịch công tuần 27 (Từ ngày 28/6/2021 đến ngày 02/7/2021) 

Lịch công tuần 27 (Từ ngày 28/6/2021 đến ngày 02/7/2021) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 26 (Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021) 

Lịch công tác tuần 26 (Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 25 (Từ ngày 14/6/2021 đến ngày 18/6/2021) 

Lịch công tác tuần 25 (Từ ngày 14/6/2021 đến ngày 18/6/2021) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 24 (Từ ngày 07/6/2021 đến ngày 11/6/2021) 

Lịch công tác tuần 24 (Từ ngày 07/6/2021 đến ngày 11/6/2021) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 23 (Từ ngày 31/5/2021 đến ngày 04/6/2021) 

Lịch công tác tuần 23 (Từ ngày 31/5/2021 đến ngày 04/6/2021) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 22 (Từ ngày 24/5/2021 đến ngày 28/5/2021) 

Lịch công tác tuần 22 (Từ ngày 24/5/2021 đến ngày 28/5/2021) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 21 (Từ ngày 17/5/2021 đến ngày 21/5/2021) 

Lịch công tác tuần 21 (Từ ngày 17/5/2021 đến ngày 21/5/2021) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 20 (Từ ngày 10/5/2021 đến ngày 14/5/2021)

Lịch công tác tuần 20 (Từ ngày 10/5/2021 đến ngày)14/5/2021) 

Xem thêm