Bộ máy quản lý


Hoàng Song Hà

Chủ tịch Hội đồng thành viên 

Trương Thanh Tâm 

Thành viên chuyên trách

Nguyễn Tương Minh  Thành viên không chuyên trách

Nguyễn Tương Minh

Tổng Giám đốc                   

Nguyễn Thanh Bình

Phó Tổng Giám đốc

Lữ Quốc Thắng Phó Tổng Giám đốc 

Nguyễn Thị Thanh Bình

Chánh Văn phòng

 

Nguyễn Thị Kim Loan

Phó Văn phòng

Đồng Thị Hồng Vân

Phó Văn phòng

Nguyễn Ngọc Thanh Trúc

Trưởng phòng

Nguyễn Thị Thanh Trà

Phó phòng

Bùi Chí Hiếu

Phó phòng

Nguyễn Thị Huệ

Kế toán trưởng 

Nguyễn Thị Ngọc Linh  Phó phòng

Nguyễn An Trường

Phó phòng

Huỳnh Kim Ngân  Phó phòng
Phan Thị Ngọc Tâm Phó phòng

Lê Vĩnh Khiêm

Trưởng phòng

Nguyễn Tấn Vĩnh Hà

Phó phòng

Lê Thái Bình

Phó phòng

Nguyễn Hoàng Quân Phó Giám đốc
Trần Ngọc Mỹ  Phó Giám đốc
'
Phạm Đăng Khảm Phó Giám đốc
Bùi Quốc Hưng Phó Giám đốc
Nguyễn Trung Trực Phó Giám đốc
Nguyễn Nam Việt Giám đốc
Hồng Hảo Hạnh Phó Giám đốc
Nguyễn Hữu Tăng Phó Giám đốc