Công ty Cổ phần Địa ốc 10


Địa chỉ: 178 -180-182 Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 10, TP.HCM.

Điện thoại: (08) 39 271 807

Fax: (08) 39 272 780

Email: ctydiaoc10@gmail.com - Website : res10.vn

Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).

Tỷ lệ vốn góp của Tổng Công ty: 51%

Hội đồng quản trị:

- Nguyễn Tấn Vĩnh Hà - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Phan Bá Thái

- Nguyễn Thị Ngọc Linh

- Đinh Tấn Phi

Ban điều hành:

- Phan Bá Thái - Tổng Giám Đốc

- Đinh Tấn Phi - Kế toán trưởng